Allt vatten som runnit under våra broar, all jord vi trampat våra fötter på, all vind som blåst i vårt hår och all eld som värmt våra kroppar.

I Ostr föds Solen, I Sudr ger den av sin livgivande värme, i Westr ger Solen plats för Månen och i Nordr visar den oss vår väg genom natten.

Jag arbetar med Elementen och Riktningarna tillsammans med de Gudinnor som varit med mig under alla tider, och så har jag gjort sedan barnsben. Med bägge mina ben i det för mig naturligt magiska livet eftersom jag har detta både från mammas och pappas sidor. Jag lärde mig att se skogens alla fantastiska varelser när jag var tre år och farfar berättade hur jag skulle använda mitt seende öga. Då fick jag också jojken och kulningen samtidigt. Mamma och mormor visade mig hur jag ser och talar med dem från den andra dimensionen, och berättade vad man får/inte får göra i detta. Ödmjukt tacksam för att få växa upp i magin, i örtakunskapen, den visa historien och Årshjulet. Ödmjukt tacksam för kunskapen från alla visa kvinnor som gått vägen före mig på mammas blodslinje. Ödmjukt tacksam för de droppar sameblod jag har från pappas blodslinje och den kunskap det gett mig. Ödmjukt tacksam för att få minnas detta från liv till liv. Ödmjukt tacksam för att i detta liv få gå denna väg som Helerska, Örtakvinna, Stavbärande Völva, Sejdekvinna, Bandruid, Gudinnebeskyddare och Högprästinna. Som en länk till andra dimensioner, andra Världar. Jag är ljudkonstnär. Jag är Vatten, Eld, Luft och Jord. Jag är Ostr, Sudr, Westr och Nordr. Jag är Gaia och jag är Universums Energi. Jag är kärleken till Gudinnan och ger av hennes vita, rena, magiska energi till den som behöver den.

 Jag blev utvald redan när jag föddes för första gången, att tjäna Gudinnan i olika former av Prästinna i alla mina liv. Idag är jag Högprästinna av Holy Sisters of Lemuria and Atlantis. Vi är bara 5 i Världen med denna titel i den Lemuriska och Atlantiska kulten. Jag är även Högprästinna i den gamla kulten för beskyddandet av Gudinnan, den första ickekungliga i denna kult som styrs av de Högkonungar och Högdrottningar som i nedstigande led kommer från många tusen år av beskydd för den Stora Gudinnan. Jag är Bandruid, en kvinnlig visdomsbärande druidprästinna och troligtvis den enda nu levande som håller kurser i detta. Jag är Överprästinna i det Nordiska. Jag är en esoterisk arbetare och en hedning i mångas ögon, och stolt bär jag detta . Jag är blodet från mina skytiska förlevande. 

Jag är Aradala - Prästinna av all Tid. Den enda som fick titeln. Titeln jag bär i mitt hjärta och i min själ. Jag bär mina titlar stolt genom liven.

Jag erbjuder Dig att gå med mig på vägen som min Prästinneadept. 

All the water flowing under our bridges, all the soil our feet been walking on, all the winds blowing in our hair and all the fire keeping our bodies warm.

In East the Sun is born, in South it is giving of its lifegiving heat, in West the Sun gives space for the Moon and in North it shows us our path through the night.

I work with the Elements and the Directions together with the Goddesses being with me during all times, and I have done so since early childhood. With both my legs in the, for me, natural magic life as I have this from both my mothers and fathers sides. I learnt to see the creatures of the forest when I was Three years old when my paternal grandfather showed me how to use my seeing Eye. I got the jojk and kulning (two Swedish ways of using the voice in a magic way) at the same time. My mother and maternal grandmother showed me how to see and speak with the ones from the other dimension, and told me what was ok to do/not to do in this.

Humbly greatful for growing up in the magic, the herbal knowledge, the wise history and the the Wheel of Year. Humbly greatful for the knowledge from all the wise women walking the path before me in my mothers bloodline. Humbly greatful for the drops of sami blood I have from my fathers bloodline and the knowledge this have given me. Humbly greatful to be able to remember this from life to life. Humbly greatful to be able to walk this life as a Healer, Herbal Woman, a Völva carrying the Wand, a Sejding Woman, Bandruid, Goddess Protector and a Highest High Priestess. As a link to other dimensions, other Worlds. I am Water, Fire, Air and Earth. I am Gaia and I am the energy of the Universe. I am holy love to the Goddess, and give of her pure, White, magic energy to the ones in need of it.

I was choosen already when my soul was born for the first time, to serve the Goddess in different forms of a Priestess in all my lifes. Today I am a Highest High Priestess of Holy Sisters of Lemuria and Atlantis. We are only 5 Priestesses in the World with this title in the Lemurian and Atlantis cult. I am also a Highest High Priestess in the old cult for protection of the Goddess. The first non-royal in this cult ruled by High Kings and High Queens as in descending joints comes from several thousands of years for protection over the Great Goddess. I am Bandruid, a female wisdom-carrying druid priestess and probably the only one now living holding courses in this.

I am the High Priestess in the Norse. I am Aradala - Priestess of all Times. The only one who got the title. The title I am carrying in my heart and in my soul.

I bid You to walk with me on my Path.

Jag föddes med kraften i mina händer, men givetvis har jag även lärt mig mycket genom åren. Jag har fått min utbildning på några av Gaias mest underbara platser, från Hargsö där jag föddes via mormors Hälsingland, mammas Gästrikland, pappas Dalarna och morfars Stockholm. Men jag har även studerat utanför Sverige - i England och Italien har jag lärt mig konstens ädla kunskap, historia, religion samt psykologi, i Beijing och Shanghai i Kina samt i Tibet har jag lärt mig kroppen, läkedom, djuphelande och levitation. I Indien lärde jag mig Kama Sutra. Tillbaka i Sverige läste jag astronomi och kvantfysik. 

Jag har använt min röst i alla tider, som en röstartist, i kulning, jojk, ljudning och sång. Min röst är ett av mina healingredskap. Jag använder även min röst för att tala till Moder Jord och den Stora Gudinnan i olika vibrationer samt till att välkomna Solen och Månen och riktningarna. Nu har jag börjat ett samarbete med Matthew Leigh Embleton där vi använder våra röster och ljud från olika musikinstrument och detta har blivit albumet Nordic Patterns med Snakestyle och Tove Aradala. Detta grundskapade vi under 4 dagar på Gotland sommaren 2019. Titta in på albumsidan här och hör ett av våra råljud på videon. Gå gärna in och var i ljudet säger jag, the word-nerd

I was born with the Power in my hands, but of course I have learn a lot through the years. I got my education at some of the most fantastic places in Gaia, from Hargsö where I was born to my parents and their parents magical childhood places. But I have also got education outside Sweden - in England and Italy where I studyed the noble art of history, art, religion and psychology, in Beijing and Shanghai, China, and in Tibet I learned about the body, Deep healing and levitation. In India I learned about Kama Sutra. Back in Sweden I learned astronomy and quantum physics.  

I have been using my voice in all times, as an artist in voices, with song, jojk and kulning. My voice is one of my healing Tools. I also use my voice to talk with Mother Eartg and the Great Goddess in different vibrations and for welcoming the Sun, the Moon and the directions.I just started a cooperation together with Matthew Leigh Embleton where we use our voices and sounds from different Music instruments and this have been the album Nordic Patterns with Snakestyle and Tove Aradala. We "ground-created" this during 4 Days in Gotland summer 2019. Look at the page for the album here and listen to one of our raw sounds in the video. Welcome to go in and be in the sound, me the Word-nerd say.