LÄSNINGAR/READINGS

LÄSNING I DE MAGISKA RUNORNA

Jag kastar runor för Dig I Nuet, Det Som Varit och Det Som Kommer.

Du kan även ställa en fråga.

Jag kastar en runa för Dig allmänt som avslutning.

Boka in Din tid på [email protected]

Detta gör jag på Portalens mitt under en timme.

Du får svar på mail eller Messenger av mig.

Kostnad: 300 SEK i MÄSSPRIS just nu. (ordinarie 500 SEK) 

READING IN THE MAGIC RUNES

I cast the runes for You in What Is, What Has Been and What Is To Come.

You can ask one question.

I cast one rune for You generally as a completion.

Book Your time at [email protected]

I sit in the middle of the Portal casting the runes during an hour.

I give You answer by mail or Messenger.

Price: 300 SEK IN FAIR PRICE for now (ordinary 500 SEK)

Betalas innan läsningen över swish eller bankkonto.

Pay before reading over PayPal.

LÄSNING I ELDEN UNDER MIDNATT

När de sista minuterna på kvällen övergår till den nyfödda dagens morgon

tänder jag Elden i Eldkärlet. Doft av Enekvistar blandas med min Völvarökelse

och över Portalen ligger en doft av sejd tung i mörkertimmen.

Jag lägger fram de verktyg jag använder mig av i läsningen - kristallkulan, runorna,

oghamrunorna, min egenskapade samiska orakellek.

Sätter mig på lammskinnen och glider in i Elden, låter mig föras in i Elden, alltså min

själ får åka rakt in i lågornas centrum genom det gamla sättet som alla de visa kunde

i de gamla tiderna, shamanerna, visa män och kvinnor, nåjder, völvor, orakler. Som de

lärde från Mästare till elev, och som fortfarande går från mästare till elev idag. Det är en

mäktig känsla att åka in i detta varma, levande, vackra. Jag andas in eldens vishet och

magi innan jag glider ut till min kropp igen. Min själ blir ett med elden och jag ser in i lågornas

dans. Väntande på vad jag får se. Efter att ha upplevt det jag ska genom Eldens element

Jag andas in energin och magin innan jag med den stora trumman dansar tre varv runt elden

i invecklade danssteg som på den gamla tiden. Varje varv med frågan om svaren på vad

bilderna betyder, hur de ska tolkas. Sen sätter jag mig ner med ett lammskinn över mina knän,

och på skinnet lägger jag min spåtrumma med de magiska samiska symbolerna och de isländska galdrasymbolerna. Och tar försiktigt fram den trollsmidda mässingsringen, som jag smitt själv

efter de gamla anvisningarna och under min mästares blick, och lägger den försiktigt i mitten av trumskinnet. Med trumpinnen av renhorn låter jag rytmen av hjärtats slag sakta ljuda medan

ringen börjar sin dans över trummans symboler.

Mellan 90 och 120 minuter tar min resa i läsningen. På sen kväll tolkar jag och sänder detta till

Dig på mail eller Messenger.

Just nu har jag MÄSSPRIS 300 SEK (ord 500 SEK)

READING IN THE FIRE AT MIDNIGHT

 When the last minutes in the evening becomes the first minutes of the newborn morning of the

day I lit the fire in the fire vessel. A fragrance of Juniper tree mixed with my Völvir incense becomes a Portal in a fragrance of seid this hour of darkness.

I place the magic tools I use in the reading in front of me - crystal ball, runes, oghamrunes, my own created sami oracel deck.

When sitting on the lambskin I slowly glide into the Fire, let me be brought into the Fire, that is my Soul is going straight into the centre of the flames through the Old Way all the wise people could do in the Old Times - shamans, wise women and men, oracles, völvirs, noadis. They learnt to do this from Master to Adept, and still goes from Master to Adept today. It is a powerfilled feeling going into this warm, living, beautiful. I Breathe the wisdom and magic from the fire before I am gliding out to my body again. My soul becomes one with the fire and I look into the dance of the flames. Waiting for what I am to see. After experienced what I am to experience I Breathe the wisdom and magic before I am dancing three laps around the fire in complicated dancesteps with my big drum like in the old time. Every lap with the question of what the answers of the pictures I see means, how I am to read them. Then I sit myself down with a lambskin over my knees, my divinationdrum with the magic symbols and islandic galdra symbols on the skin over the lambskin. I carefully take the trollsmith brass ring, which I am the smith over myself after ancient instructions and guarded over by my Master, and careful put it in the middle of the drumskin. With the drumstick made of reindeerhorn I slowly start to let the rythm of the heart sound while the ring starts its journey over the symbols.

This reading will be between 90 and 120 minutes. In late evening I will send my reading to You over mail or Messenger.

I have a FAIR PRICE RIGHT NOW - 300 SEK (ordinary 500 SEK).

Betalas innan läsningen med swish eller bankkonto.

To be paid before the reading over PayPal.