Här kan Du se de kurser, föredrag och möten jag håller själv och tillsammans med andra själar 2020. Alla priser under respektive kurs (som snart kommer in på hemsidan).

               Here You can see the courses, lectures and meetings I hold myself and togetrher with other souls                   in 20All prices in the courses (coming in soon at the website).

Du vet väl att Du kan hyra in mig för ett föredrag, en workshop eller en kurs.

Hör av Dig till mig angående datum, pris och annan information.

Om Du vill att jag ska komma och hålla kurs på Din ort/i Din stad hör Du av Dig. Då tillkommer kostnad för resa (bensin och färja) samt boende. Lokal eller plats står Du för.

          You know I can be hired for a lecture, a workshop or a course.

          Just send me a mail re date, price and other information.

If You want me to come and hold a course where You live - tell me. Then I add cost fot journey ( (gas and ferry), b&b. You pay for local to be in.

Officiell release av musikalbumet Nordic Patterns                             NYTT DATUM KOMMER P G A/NEW DATE IS COMINF DUE TO CORONAVIRUS

Plats/Place: Vikingamuseet, Stockholm. Tid: Kl. 13.00-17.00

Vi släpper nu officiellt vårt musik album - Nordic Patterns - som kom till genom en Völvatrumma, det gemensamma intresset av nordens historia, vikingar och runor samt en dröm på natten om ett album som skapades i Edinburgh. Vi hade 4 inspelningsdagar på Gotland där vi besökte de mest kraftfulla, energirika och magiskt historiska platserna, sjöng, kulade, jojkade, ljudade och lät trummorna ljuda genom skog, över vatten, i luft och över eld. Vi använde även de gamla folkvisor som jag dansade runt och sjöng emellanåt, de visor jag ändrat texten på så de passar mitt viv som Völva. Och resultatet har vi nu här.

Vi välkomnar Er att komma och lyssna när vi spelar två av våra spår på albumet. Skivan finns även till försäljning på museet. Att hålla vår officiella release på Vikingamuseet är en dröm bara det.

Now we release our Music album - Nordic Patterns - who was born from a Völvir drum, the common interrests of the norse history, vikings and runes, and a nightly dream about an album created in Edinburgh. We had 4 Days of recording in Gotland where we visited the most powerfilled, energyfilled and magic historical places. We sang, were chanting, jojking, kuling and let the drums sound through forrests, over water, in air and over fire. We also used the old folksongs as I danced and sang around now and then, the songs I have changed the lyrics in so they fit my Life as a Völvir. And we have the result now.

We welcome You to come and listen when we play two of the tracks from the album. The record is for sale in the museum. To holding our release at the Viking museum was a Dream come true.

15-17/5.

Röstens Helande Vibration - Jojken, Kulningen. Ljudningen - Den heliga röstens ljud. Workshop med/with Tove Aradala.

The Holy Vibration of the Voice - the Jojk, the Kulning, the Chanting - the sounds of the holy voice.

Plats: Gudinnetemplet i Björkhaga på Gotland. 12 deltagare, varken mer eller mindre.

I två dagar använder vi våra röster i olika vibrationer.

Vi är nu straxt efter Beltane i Årshjulet och använder just fruktbarheten och nystarten att få rösterna att vibrera.

Vi startar redan på fredag kväll med att ljuda ut över havet, att ge läkning till havet för att efter en stund känna hur läkningen återvänder till oss.

På lördagen vandrar vi iväg till udden och Rans ängar för att starta arbetet med rösten ordentligt.

Ni får pröva på ljudning, jojk och kulning samt att vi sjunger under dessa dagar. Ni får även pröva på hur Ni kan använda rösten till sejd.

På söndagen slutar vi i god tid för dem som önskar ta färjan tillbaka till Nynäshamn redan denna dag.

Ni kommer redan 15 maj och vi börjar arbeta med rösterna på kvällen.

Här finns enkelt boende där Ni har en säng i gemensam stuga (inga enkelrum) med kök (spis/ugn, kyl) och dusch med kallt vatten/toalett i intilliggande hus. Eller ta med tält.

Ni kan stanna till 11 maj och ta morgonfärjan om Ni inte vill åka redan på söndagen.

Tag med varma kläder, anteckningsbok och penna, sittunderlag, mat och dryck, påslakan , örngott, handdukar.

Ingår i kurskostnaden:

Sängplats i gemensamt boende på Tempelplatsen.

Kurs i att använda rösten 15-17/5 2020 med Tove Aradala.

Ett smycke som representerar elden i rösten hos Gudinnan.

Thé och någonting sött att äta när vi gör små pauser i ljudet.

Ingår inte i kurskostnaden:

Resa till/från kursgården.

Frukost, Lunch, Middag.

Kostnad: 4.800:-/person.

Din plats är säkrad när Du betalat anmälningsavgiften om 600:- Resterande 4.200:- betalas senast 30/4 2020.

Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om Du bokar av Dig. Resterande betalning betalas inte tillbaka om Du bokar av Dig senare än en vecka innan denna kurs.

Om jag bokar av denna kurs sänds givetvis Dina pengar tillbaka.

Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

For two Days we use our voices in different vibrations.

We are now right after Betaine in the Wheel of Year and use the fruitfulness and the new start to make our voices vibrate.

We start already friday ebvening with chanting over the ocean, giving healing to the ocean and after a while we feel the healing coming back to us.

Saturday we walk to the headland and Meadows of Ran to start the work with the voice proper.

You will try to jojk, kula, chant and singing these days. And You will try to use Your voice to seid.

Sunday we end the course in good time for the ones of You who wish to take the ferry from Visby to Nynäshamn already this day.

You will come aldreay may 15 and start work with Your voice.

Here Yu will stay in a simple accomodation, a shared cotton for 6 persone. No single rooms. Kitchen with stove/Owen/fridge. Shower with cold water/wc in the house next to the one You are sleeping in. Or bring a tent.

You can stay to may 11 and take the morning ferry if You want to.

Bring warm clothes, notebook and pen, sitting pad, food and drink, sheets, pillowcase, towels.

Included in course price:

* Bed in cottage for 6 people.

* Course in how to use Your voice 15-17/5 with Tove Aradala.

* A pendant representing the fire of using the voice of the Goddess.

* Tea and something sweet to eat when we pause now and then between the voice works.

Not included in course price:

* journey to/from course farm.

* Breakfast, Lunch, Dinner.

Prise: 4.800 SEK p p.

Your Place is secured when booking fee of 600 SEK is paided. Rest of sum, 4.200 SEK, to be paid not later than 30/4 2020.

Booking fee is not refundable if You cancel Your booking. Rest of sum, 4200, is not refundable if You cancel Your booking 7 days or after that before course starts.

If I cancel I pay all money back to You.

You have to be at least 18 yrs to participate

16/5

Lär Dig sejda - grunden/Learn to seid - basic course

09.00-14.00 Med/With Tove Aradala

Att sejda är magiskt. Och nu är ni många som bett mig att hålla en kurs i detta

I de kraftfulla energierna på Tempelgården i Björkhaga kommer jag att hålla en kurs i kosten att sejda . Vi kommer att vara utomhus under hela kursen för att vara i de ultimata energier som är på platsen.

Om Ni kommer kvällen innan kan vi vara på Rans Ängar och vaka in natten, morgonen och elementens andar..

Efteråt gör vi en retreat i tystnad för att få upp energierna innan vi på den plats vi ska vara startat kursen i sejda.

Tag med sovsäck, klä Er i kläder efter väder. Tag med varm dryck och vad Ni vill äta. Tag med trumma om Ni har.

Kostnad: 980 SEK.

Anmälningsavgift: 400 SEK att betala vid bokning för att säkra Din plats.. Anmälningsavgift betalas ej tillbaka om Du avbokar Dig.

Slutavgift: 580 SEK. Betalas senast 1 april 2020.

I kostnaden ingår

* Tove Aradala som kursledare.

* sött att äta.

För att kursen ska gå är minimum deltagare 6 och maximum deltagare 12 personer. Ålder för att delta är 18 år.

To seid is magic. And You are many who want me to hold a course in this.

In the powerfilled energies here at the Temple garden in Björkhaga I will hold a course in the art of seiding. We will be outdoors during all course to be in the ultimate energies in this place.

If You come evening Before we can be at Meadows of Ran and vigil the night, morning and spirits of elements in.

After that we will hold a retreat in silence to get the energies up Before we start the seid course.

Bring sleeping pad, dress in clothes for all weather. Bring hot drink and what to eat. Bring drum if You have.

Price: 980 SEK.

Booking fee: 400 SEK to pay when book and to secure Your seat. Not refundable if You cancel Your booking.

Rest of fee, 580 SEK to pay latest april 1st 2020.

In price included:

* Tove Aradala as course leader.

* sweet to eat.

For course to run minimum 6 participants and maximum 12 participants. Minimum age: 18 yrs.

June


21/6 Distanskurs - Distance course.

Den Kvinnliga Shamanen i Norr/The female Shaman in North.

Den kvinnliga Shamanens Värld i kunskap, visdom och magi på djupet.

Jag kommer att lära ut hur vi går in i den kvinnliga shamanens själ och blir ett med de gamla kunskaper som hon besitter. I och med att många dels bor på många avlägsna platser i vårt land och dels då vi nu har en pandemi där vi inte ska samlas i grupp håller jag denna kurs på distans, under ett år med ett brev som kommer till Dig en gång var tredje månad. I varje brev finns det övningar som ska sändas till mig efter att de är gjorda.

Ingår i kursen:

* 4 brev som kommer till Dig som papperspost och som Du samlar ihop som ett kompendium. Varje brev innehåller ett ämne som tillhör den kvinnliga shamanen.

* En gudinnependel i första brevet.

* En Book of the Female Shaman i första brevet som du använder för dina anteckningar

* Telefontider Ni kan ringa mig, Tove Aradala, om det som står i breven och övningarna. OBS! att telefontiderna gäller kursen.

Det kommer att ingå en slutträff för den som önskar, men den är inte nödvändig för att slutföra kursen.

kostnad: 5000 SEK/person.

Vid bokning betalar Du en anmälningsavgift om 1000 sek. OBS! att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka om Du avbokar Dig.

Slutavgiften om 4000 sek betalas senast 3 veckor innan kursstart.

Plats på kursen har Du först när anmälningsavgiften är betald.

Välkommen till en spännande kurs med kunskaper Du inte visste finns. Örter, Ord, Ritualer, Platser, Kraftdjur, Världar och mycket, mycket mer.

The World of the female Shaman in knowledge, wisdomand magic … Deep down.

I will teach how we enter the soul of the female shaman and becomes one with the old knowledges she own. As so many of You live far away and as we have a pandemi where we are not to gather in Groups I will hold this course in distance, during a year with a letter coming to You every third month. In each letter You will find exercises You have to send back to me when You have done them.

Included in the course:

* 4 letterscoming to You as papersnailmail and when getting all of them You have a compendium. Each letter hold a topic belonging to the female shaman.

* A Goddess pendelum in first letter.

* A Book of Female Shaman in first letter You use for notes.

* Telephone hours Youmay call me, Tove Aradala, about what is in letters and exercises. NB! This is strictly for course.

It will be a final meeting for the ones of You who want to participate. This is not necessary to conclude the course.

Price: 5000 SEK pp.

Booking fee: 1000 SEK to be paid when booking to secure Your seat on course.. This is not refundable if You cancel Your booking.

Rest of fee, 4000 SEK, to be paid latest 3 weeks before course starts.

Welcome to a thrilling course with knowledges You did not even know existed.Herbs, Words, Rituals, Places, Spirit Animals, Worlds and so much more. 

20/6

Workshop - Runorna, Rösten och Trumman - grunden./The runes, the Voice, the drum.

Plats/Place: Stockholm .

RUNORNA, det magiska alfabetet The RUNES - the macic alphabet

RÖSTEN - healingens urkraft THE VOICE - the origin Power of the healing

TRUMMAN, energins ljud THE DRUM - the sound of the energy

I mitt magiska arbete använder jag runorna och trumman. När de arbetar tillsammans uppstår en vacker magi, en magi som innefattar de 4 elementen och de 4 riktningarna. Lägger jag dessutom till rösten blir det en magisk ritual.

På plats på denna gamla skärgårdsö, med mycket energi i jorden, i vattnet och i luften håller jag denna workshop. En workshop i grunden av hur vi använder runorna på ett speciellt sätt, hur vi kan spå med dem som i gamla tider.

Vi startar denna workshop med ljudet innan vi tar fram våra speciella rundukar..... och kallar in kraft och energi....

Sen börjar denna speciella dag i kraften av våra runor, röster och trummor.

Eftersom jag lagt denna workshop vid Litha arbetar vi med energierna från Elden. Vi arbetar med ljuset som nu vänder mot mörkare tider och med natten där Guden och Gudinnan firar det stora bröllopet.

Välkommen att vara med om Du fyllt 18 år.

Endast förbokning. Bokning och Betalning senast 1/6 2020.

Minst: 3 deltagare. Maximum: 6 deltagare.

Kostnad: 980:-/person.

Du har en säker plats så snart Du betalat in Din anmälningsavgift om 400:-.

Senast 4/6 2020 betalas resterande 580:- in.

Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om Du bokar av Dig. Resterande betalning betalas inte tillbaka efter att Du fått kompendiet, mässingspendeln. Runduken får Du på plats.

Om jag bokar av denna kurs sänds givetvis Dina pengar tillbaka.

Detta får Du::

* Kompendium sänt så snart Du betalat in hela Din avgift.

* Mässingspendel.

* Runduk.

* Thé och någonting sött att äta.

Tag med:

Bekväma kläder (varmtröja då det ibland kan vara lite småkyligt vid havet), Sittdyna, Anteckningsblock och penna., svart tuschpenna., Din trumma.

Din röst, Någonting att äta och dricka på lunchtid

Har Du ingen trumma säljer jag trummor.

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG, men tänk på att Du inte kan ta med barn eller husdjur till kursen.

In my magical work I use the runes and the drum. When they work together a beautiful magic is born, a magic involving the 4 elements and the 4 directions. If I add the voice it will be a magic ritual.

At this Place, this old archipelargo Island with a lot of energy in its soil , in the water ant the air I hold this workshop. A workshop how to use the runes in a special way, how we can read them as in the old times.

Before we start using our rune cloths we start the workshop with a sound of chanting….calling in power and energy.

Then this special day in the Power of runes, voices and drums begins.

As I hold this workshop at Litha we work with the energies from the Fire. We work with the light now turning to darker times and with the night when the God and the Goddess celebrate the magic wedding.

Welcome to join if You are over 18 yrs.

Only pre-booking. Booking and payment not later than june 1st.

Minimum 3 participants, maximum 6 participants.

Price: 980 SEK pp.

Booking fee 400 SEK pp to secure Your seat to be paid when book. Not refundable if You cancel Your seat.

Rest of payment, 580 SEK pp, to be paid not later than june 4th. Not refundable after You recieved the compendium, brass pendelum.

Rune cloth to be given at the course.

If I cancel the course I pay all Money back.

Included in price:

* Compendium as soon as You pay the full price.

* Brass pendelum.

* Rune cloth.

* Something sweet to eat.

Bring:

Comfortable clothes. (warm as well as it can be chilly next to the ocean), Sitting pad, notebook and pen, black felt pen, Your Drum, Your voice, food and drink during lunch.

If You do not have a drum I sell them.

Welcome to book. Remember not to bring children or pets to the course.

Augusti:

6/8

Hur man använder trumman i en ritual. How to use the drum in a ritual.

Plats: Gotland.

12.00-17.00

(se / see 30/4)

6/8

MINICONCERT

Trummor och Röst/Drums and Voice

Plats: Gotland.

20.00-22.00.

Vi kommer att hålla en minikonsert på Gudinnetemplet i Björkhaga där vi trummar och använder våra röster på Templets gård i Björkhaga

Tag med Er sittdyna eller fällstol att sitta på.

Efter konserten är Ni välkomna att vara med oss i en trumcirkel för riktningarna och elementen.

Tag med en naturgåva till Gudinnealtaret samt ett önskeband till altarträdet.

Vi tar 100 sek per person som kommer hit. Betalas över swish eller med jämna cashpengar.

Vår cdskiva Nordic Petterns finns till försäljning för 199 sek

Parkering finns. Busslinje 10 stannar nästan utanför gården, hållplats Björkhaga och gå in den lilla hemliga vägen vid skykten resebyrå, stugor.

We will hold a miniconcert in the garden of the Goddess Temple in Björkhaga where we drum and use our voices.

Bring sitting pad or camping chair to sit on.

After consert You are welcome to join in a drum circle for the directions and elements with us.

Bring a nature gift to the Goddess Alter and a wishing ribbon to the alter tree.

We take 100 SEK p p coming here. Pay over swish or cashmoney.

Our cd album Nordic Patterns to be sold for 199SEK p album.

Parking places here. Bus 10 stops almost outside the Temple garden (Björkhaga stn).

Välkomna/Welcome

Tove Aradala Buhe Stam

Matthew Leigh Embleton. 

7-9/8

Magic of Runes with Matthew Leigh Embleton.

Plats/Place: Gotland

Take this opportunity to learn all about the runes, the magical and mysterious symbols that were our first alphabet up here in the north.

Passa på detta tillfälle att lära dig om runorna, de magiska och

mystiska symbolerna som var vårt första alfabet här uppe i norr.

Matthew Leigh Embleton has been fascinated by runes since a young age, and has been studying these and other magical symbols in particular detail more closely over the last 3 years, and this course promises to be one of the most complete and comprehensive courses in runes available. From beginner to advanced in 3 days, no prior experience or knowledge is needed.

Matthew Leigh Embleton har varit fascinerad av runor sedan

unga år, och har studerat dessa och andra magiska symboler

detaljerat och närmare de senaste 3 åren, och denna kurs lovar

att bli den mest kompletta och omfattande runkursen som finns.

Från nybörjare till avancerad på 3 dagar, inga förkunskaper

behövs.

The course will be given in English, but will be given in an easy step-by-step manner, in a relaxed environment where questions are invited as an opportunity to explore the subject as thoroughly as possible so that each person gets the most out of the course.

Kursen ger på engelska, men på ett lätt step-by step sätt, i en

lugn miljö där frågor ses som en möjlighet att utforska detta

ämne så noggrant som möjligt så att varje person får ut det

mesta av kursen.

You will also be given a 60 page booklet containing all the information from the course and your own set of runes to work with.

Du får ett 60-sidigt häfte som innehåller all information från kursen och ditt eget run-set att arbeta med.

Topics will include:                                                       Ämnen som ingår:

* Origins and Evolution of the Runes                          * Ursprung och Utveckling av Runorna.

* Runes in Norse Mythology                                        * Runor i den Nordiska Mytologin.

* Rune Meanings                                                        * Runornas Betydelse.

* Rune Divination                                                        * Rundivination.

* Rune Magic                                                              * Runmagi.

* Bindrunes                                                                 * Bindrunor.

* How to read Runic Inscriptions                                * Hur man läser Runinskriptioner.

*Jag Tove Aradala Buhe Stam kommer att visa hur runor kastas på flera olika sätt.

I Tove Aradala Buhe Stam will show how to cast the runes in

several different way.

Vi kommer att hålla kursen på Templets gård på Gotland här magin och mystiken andas bland runorna. Här det är nära att gå tvärs över vägen för ett havslunchdopp för den som vill när vi tar lunchrast. Eller som följer med till havet på en morgonpromenad för att ljuda runorna varje morgon innan kursen startar. Och som vill vara med och avsluta dagen vid havet varje kväll.

We will hold the course at the Temple Garden in Gotland where

the magic and mystery breath among the runes. Here where it

is just across the road for a lunchbath in the ocean when we

have a break for lunch. Or coming with us to the Sea on a

morningwalk fo chant the runes every morning Before course

starts. And want to come with us and Close the day by the Sea

every night.

Minst 6 deltagare och max 12 deltagare för att kursen ska bli av. Mimimum 6 participants and maximum 12 participants to let the course run.

I kurskostnaden ingår: Included in price:

* Runkursen med Matthew Leigh Embleton.                                            * Rune course with Matthew Leigh Embleton

* 60-sidigt runhäfte.                                                                                  * 60-page rune compendium.

* Ett set runor.                                                                                          * A set of runes

* Att kasta runor på olika sätt med Tove Aradala                                     * How to cast runes in different ways with Tove Aradala

* Diplom.                                                                                                  * Diploma

* Runduk.                                                                                                 * Rune cloth

* Lättare frukost varje morgon.                                                                * Light breakfast every morning

* Thé, Juice, Mineralvatten, Frukt och Choklad under dagens pauser.   * Tea, Juice, Mineral water, Fruit, Chocolat during pauses every day.

I runkostnaden ingår inte:                                                                         Not included in price:

* resa till/från kursgården.                                                                        * Journey to/from course farm

* Lunch och Middag.                                                                                * Lunch and Dinner.

* Boende.                                                                                                 * Accomodation

Kostnad/Price: 4900 SEK/person.

Anmälningsavgift: 900 SEK/person som betalas vid bokning. Anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid avbokning.

Booking fee: 900 SEK/person to pay at booking. Booking fee not refundable if You cancel Your booking.

Slutavgift om 4000 SEK/person betalas senast 7 juli 2020.

Rest of sum, 4000 SEK/person to be paid latest july 7th 2020.

Slutavgift betalas ej tillbaka om avbokning sker mindre än 10 dagar innan kursens början.

Not to be refundable if You cancel later than 10 Days Before start of course.

Din plats är säkrad först när anmälningsavgiften är betalad. Your place will be secured when booking fee is paid.

På Tempelgården gäller/At Temple garden we have rules:

* åldern 18 år fylld/over 18 yrs

* rökning förbjuden över hela gården/ smoking forbidden over all Temple garden.

* ingen alkohol/no alcohol.

* inga sällskapsdjur pga att vi har adepter med allergi som kommer hit ofta/no pets as a lot of people have allergy.

* Vi har endast kallvatten i duscharna men havet på andra sidan vägen/the showers have only cold water but the ocean is a little warmer.

* Inga barn med till kursen/No kids with You to course.

Fredag kl. 11.00 - 20.00. (färja går från Nynäs kl. 05.10)

Lördag kl. 10.00 - 21.00

Söndag kl. 10.00 - 19.00 (färja går från Visby till Nynäs 22.00)

Boende finns att hyra på:

Björkhaga By, Björkhaga Strandby (även tältplats), Warvsholm.

Välkomna in i runornas Värld                  Welcome into the World of Runes.

14/8

Magic in Runes with Matthew Leigh Embleton.

Plats/Place: Älgkärr

Take this opportunity to learn all about the runes, the magical and mysterious symbols that were our first alphabet up here in the north.

Passa på detta tillfälle att lära dig om runorna, de magiska och

mystiska symbolerna som var vårt första alfabet här uppe i norr.

Matthew Leigh Embleton has been fascinated by runes since a young age, and has been studying these and other magical symbols in particular detail more closely over the last 3 years, and this course promises to be one of the most complete and comprehensive courses in runes available. From beginner to advanced in 3 days, no prior experience or knowledge is needed.

Matthew Leigh Embleton har varit fascinerad av runor sedan

unga år, och har studerat dessa och andra magiska symboler

detaljerat och närmare de senaste 3 åren, och denna kurs lovar

att bli den mest kompletta och omfattande runkursen som finns.

Från nybörjare till avancerad på 3 dagar, inga förkunskaper

behövs.

The course will be given in English, but will be given in an easy step-by-step manner, in a relaxed environment where questions are invited as an opportunity to explore the subject as thoroughly as possible so that each person gets the most out of the course.

Kursen ger på engelska, men på ett lätt step-by step sätt, i en

lugn miljö där frågor ses som en möjlighet att utforska detta

ämne så noggrant som möjligt så att varje person får ut det

mesta av kursen.

You will also be given a 60 page booklet containing all the information from the course and your own set of runes to work with.

Du får ett 60-sidigt häfte som innehåller all information från

kursen och ditt eget run-set att arbeta med.

Topics will include:

* Origins and Evolution of the Runes

* Runes in Norse Mythology

* Rune Meanings

* Rune Divination

* Rune Magic

* Bindrunes

* How to read Runic Inscriptions

Ämnen som ingår:

* Ursprung och Utveckling av Runorna.

* Runor i den Nordiska Mytologin.

* Runornas Betydelse

* Rundivination

* Runmagi

* Bindrunor

* Hur man läser Runinskriptioner.

Jag Tove Aradala Buhe Stam kommer att visa hur runor kastas på flera olika sätt.

I Tove Aradala Buhe Stam will show how to cast the runes in

several different way.

Vi kommer att hålla kursen I Älgkärr här magin och mystiken andas bland runorna. I naturen startar vi dagen med att ljuda runorna och på kvällen avslutar vi dagen med ett runmantra.

We will hold the course in Älgkärr where the magic and mystery

breath among the runes.

In the nature we start the day with chanting the runes and in the

evening we Close the day with a rune mantra.

Minst 10 deltagare och max 12 deltagare för att kursen ska bli av.

Mimimum 10 participants and maximum 12 participants to let the course run.

I kurskostnaden ingår:

* Runkursen med Matthew Leigh Embleton.

* 60-sidigt runhäfte.

* Ett set runor.

* Att kasta runor på olika sätt med Tove Aradala

* Diplom.

* Runduk..

* Thé, Juice, Mineralvatten, Frukt och Choklad under dagens pauser.

I kurskostnaden ingår inte:

* resa till/från kursen

* boende

* Lunch och Middag.

Kostnad: 4900 SEK/person.

Anmälningsavgift: 900 SEK/person som betalas vid bokning. Anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid avbokning.

Slutavgift om 4000 SEK/person betalas senast 20 juli 2020.

Slutavgift betalas ej tillbaka om avbokning sker mindre än 10 dagar innan kursens början.

Din plats är säkrad först när anmälningsavgiften är betalad.

Det går att betala över swish eller till bankkonto.

På kursen gäller

* åldern 18 år fylld.

* ingen alkohol.

* Du kan inte ta med Dig barn, vänner eller familj.

Välkomna in i runornas Värld

Welcome into the World of Runes.

22-23/8

Magin i Ljudet/Magic in the Sound

Ljud är magi.

I våra rösters magi finns hela spektrat av känslor. Jag går ut och ljudar varje morgon över havet, över vågorna som rullar in mot stranden för att ge vattnet den läkning som behövs och det är helt fantastiskt att se hur vattnets mönster börjar ändra sig och hur vågorna dansar i de olika tonerna.

I jojken ryms allt från fjälltopparnas virvlande vindar till dalslänternas lugn, sorg såväl som glädje.

I kulningen används rösten till det vackraste i toner att meddela folk och fä vars man är och dessa toner är övermänskligt vackra.

Jag vill gärna lära ut hur man arbetar med sin röst och får till den på olika sätt . Från ljudningen till jojken till kulningen. Och helt enkelt varifrån vi alla hämtar sin röst i dessa olika toners och ljuds musik. Kom med förutsättningen att öppna upp Din röst under mina händer så kommer vi att ha en härlig helg i energin av toner och ljud.

Vi kommer även att använda trumman för att få ut mer toner.

Vi är i och runt Kåtan och dess Eld hos Eva Vitulv i Älgkärr.

Kom gärna i lösa kläder så att ljuden får leva fritt.

Har Du en trumma får Du gärna ta med den.

Vi startar redan kl. 10.00 på lördagen med en ljudning i cirkeln.

Under dagen plockar vi upp toner och fram musik ur jorden under oss hos Moder Jord och i våra livmödrar.

Dagen slutar i kvällningen med en cirkel i ljudet.

På söndagen träffas vi igen kl.10.00 och ljudar i cirkeln.

Under dagen blir det att få ut både jojken och kulningen från kroppen ut i luften runt oss.

Vi avslutar på sen eftermiddag med en sångtackcirkel där trummorna får tala med våra röster.

Vi har rast för dryck på förmiddagarna och eftermiddagarna samt lunchuppehåll.

Kaffe/Te, vatten och frukt kommer att finnas på rasterna. Lunch tar Ni med Er. (För den som vill åka iväg och handla sin lunch - 10 minuter till restaurang och pizzeria samt till ICA.) Det finns tillgång till mikro och vanlig spis med ugn.

Boende ingår ej - Övernattning finns på Lanna Lodge och Hallagårdens B&B 10 min med bil.

Det finns möjlighet att bli hämtad i Örebro vid centralstationen, tåg och buss

Kursen kostar: 4000 SEK/person.

Anmälningsavgift: 1000 SEK vid anmälan.

Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid avbokning.

Slutavgift: 3000 SEK betalas senast 10 augusti över swish eller bankkonto. Swishnummer: 0704241834. Bankkonto på förfrågan.

10 dagar innan kursstart betalas slutavgift ej tillbaka om avbokning sker.

Ingår i kursen:

* Ljudning, Jojk, Kulning med Tove Aradala under hela helgen.

* Diplom för medverkan på kursen.

* Rökelse för att öppna upp halschakrat.

* Te, kaffe, vatten, frukt på för- och eftermiddagspauserna.

* Kursplats i Kåtan.

Ingår inte i kursen:

* Lunch.

* Boende.

MINST 8 bokade för att kursen ska bli av. Max 12.

OBS! Ta ej med Er barn till kursen. Under kursen är det nonalkoholhaltiga drycker som gäller för att rösten ska vara på topp.

Välkomna att delta

Tove Aradala och Eva Vitulv.

Oktober:

31/10.

Blåmånen och Samhain. Ritual med Tove Aradala.

Plats: Hargsö, Saltsjö-Boo straxt utanför Stockholm i dess innerskärgård.

Minimum 12 deltagare...till hur många som helst.

50 sek/person.

December:

19/12

Eftersom många frågat så kommer denna även satt kunna läsas på distans. Du får pappersbrev hem i brevlådan vid varje "träff" helt enkelt. Priset är detsamma och du får alla de saker du skulle få på kursen irl. Utom frukost. Frukostpengarna går till porto för breven istället.

Kursen på distans startar samma datum.

När Du bestämmer Dig för att gå och klickar i detta här skriver du dessutom i kommentarerna om det är irl eller distans.

Att gå med Völvans Kraft längs med energins stigar är en blandning av magi, lycka, visdom och kunskap. Här bjuder jag in till en Årslång kurs i denna kraftvandring.

Vi kommer att vara i Älgkärr, Örebro under nio möten i närheten av Årshjulets Vändningar.

Jag kommer att gå igenom örtakunskap, läkekonst med bl.a. blodstillande. Jag visar vägen genom sejderesor och ritualer. Vi tillverkar sejdestavar, sejderökelse efter mitt eget urgamla recept på detta. Ett recept som kommer från mina urmödrar genom blodet på mammas sida.Vi går igenom samt skapar tillsammans andra verktyg som Völvan behöver. Och vi arbetar med ljudet och ordet.

Mellan våra möten får Ni uppgifter i praktik och teori.

Vi avslutar med en Völvafeast där vi håller en ritual innan initiering och diplomering.

Datum som vi träffas i kraften:

19-20/12 2020

30-31/1 2021

20-21/3 2021

8-9/5 2021

19-20/6 2021

21-22/8 (Fullmåne 22/8) 2021

18-19/9 2021

6-7/11 2021

18-19/12 (Fullmåne 19/12) 2021

Alla lördagar startar kl. 10.00- Alla söndagar slutar kl. 16.00.

Ingår i kursen:

18 kursdagar/9 helger

Kurskompendium.

Book of Völva för anteckningar.

Frukt/Vatten/The/Choklad under cirkelmötena.

Völvasmycke som initieringsgåva.

Frukost i cirkeln varje kursmorgon - the, bröd, ost, tomat, gurka.

Tove som völvisk guide under kursen.

Ingår inte i kursen:

Resa till/från kursplatsen

Lunch, Middag.

Boende.

Kostnad: 18.000/person .

Anmälningsavgift: 2000:-/person att betalas vid bokning och för att säkra sin plats på kursen.

Anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid avbokning. (Om jag avbokar betalas givetvis anmälningsavgiften samt slutavgiften tillbaka).

Slutavgift: 16.000 sek/person ska vara inbetald på swish eller bankkonto senast 3 veckor innan kursstart.

Kursen blir av vid minst 6 deltagare och max 12 deltagare.

Välkommen att boka in Dig om Du fyllt 18 år.

Ta ej med barn och/eller husdjur till kursen.

Det finns B&B samt affärer i närheten. Vid bokning får Du en lista på var Du kan boka in Dig att bo samt var Du kan handla mat.