Gudinnans Döttrar 

Klicka här för att redigera underrubrik

Här ser Du var jag håller events, kurser, workshops. trummöten, månceremonier som är officiella. Mässor och Marknader kan Du se på deras egen sida. Betala gärna över swish. Om Du inte har swish - be om mitt bankkonto. Cash går utmärkt att betala med givetvis.
Alltid: 18 år och uppåt för att få delta.
Om Du behöver någonstans att sova över när detta inte ingår - fråga mig.
Here You can see where I am holding official events, Courses, workshops, drummeetings, moon ceremonies. Fairs and Markets to see at their own page. All times in swedish time.
If living in Sweden I am happy if You pay over swish. If not paypal is a good way to pay - ask for my paypal address. Of course cash is queen for paying with.
Always: 18 year and over to participate.
If You need somewhere to live when staying over is not included - send me a question.

Vill Du att jag kommer till Din ort/stad och håller kurs, workshop, föredrag? Då tillkommer kostnad för min resa (bensin och båt) samt boende. Du står för lokal på platsen. Och då är minsta antal deltagare 8 personer.
Do You want me to come to Your city/country for a course, workshop, lecture? Then I have to add what my journey there cost me and cost for a hotel room. You organize and pay for a place to be in. And then it is minimum 8 particiants.

Tove Aradala
Högprästinna och Ljudartist / High Priestess and Sound Artist      Prästinnan av all tid / the Priestess of all time

På fredagarna håller vi Gudinnetjänster för våra Medlemmar i Templet. 
Fridays we hold Goddess services for the Members in our Temple.

2019

13/10 07.00 Fullmånetrumning/Full Moon Druming. GOTLAND                                                           Ingen kostnad/no cost.
Gudinnetemplet i Björkhaga  / the Goddess Temple in Björkhaga                                                        Föranmälan/Tell before coming.
Tag med trumma, värmeljus i lykta, skördegåva till skördecirkeln, önskeband till Altarönsketrädet. Klä Dig varmt då detta är ett utomhusevent. Tag gärna med någonting varmt att dricka och sött att äta. 
Bring drum, tealight in a lantern, harvest gift to the harvest circle, wishing ribbon to the Altar wishing tree. Dress warm as this is an outdoor event. Please bring something warm to drink and sweet to eat.

31/10 20.00-21.00Samhain. HARGSÖ/SALTSJÖ-BOO                                                                                50 SEK
Plats meddelas vid bokning/place to be announced when booking.                                                       Föranmälan/Tell before coming.
Samhain i det döende året / Samhain in the dying year.
Den tredje skördesabbaten och den tid på året när slöjan till den andra dimensionen är som tunnast. Den tid när vi kan gå fram och tillbaks mellan Världarna, och den tid när vi samlas i en cirkel för att ha en dela-ritual.
Vi sitter på våra varma sittdynor och "delar" med oss, vi trummar in magin av det döende året, den tid när Guden lägger sig att sova den dödes sömn tillsammans med frön, kärnor, rötter i Moder Jords livmoder. Här Gudinnan tar emot Guden för hans sömn.
Detta är det keltiska Nyåret och vi ser vad det Nya Året har att ge var och en av oss.
Väktarkronan lämnar nu året och kommer att få sin plats på Altaret med all den kraft som Årshjulet gett den.
Tag med: varm sittdyna, klä Dig varmt och skönt. Tag med varm dryck och någonting sött att äta. Tag med Dig skördegåvor till Moder Jord.
The third harvestsabbath and that time a year when the veil to the other dimension is as thinnest. The time when we can go to and from between the Worlds, and that time a year when we gather in a circle to hold a sharing-ritual.
We sit on our warm seat pads and "share", we drun the magic of the dying year in, the time when the Goddess lies down to sleep the sleep of the dead together with seeds, cores, roots in the womb of Mother Earth. Here where the Goddess receives the God for his sleep.
This is the Celtic New Year and we will see what the New Year have to give each one of us.
The Keepers Crone leave the year and will have its Place upon the altar with all the Power the Wheel of Year have been giving it.
Bring: warm seat pad, dress warm as we are outdoors, Bring warm drink and sweet to eat. Bring harvestgifts to Mother Earth.


8/11 19.00-21.00 STOCKHOLM                                                                                                    100 SEK
Samlingsplats meddelas vid bokning/Place to gather when booked.                                     Föranmälan/Pre booking.
Vandringen om Stockholms Blodbad / Walk in the history about "Stockholm´s Blood Bath".
På begäran kommer jag även i år att ha vandringen om Stockholms Blodbad. Vi går i fotspåren efter denna huvudlöst hemska händelse detta blodiga datum.
So many have asked me to hold this walk again so we walk in the footsteps of this headless horrible occurence this bloody date.


22/12 20.00  PLATS KOMMER/PLACE TO COME                                                                                 50 SEK
YULE STARTAR / YULE BEGINS                                                                                                                                                                Föranmälan/Pree book
I Yuletid skapar vi en ritual... Detta är första dagen av Yule.
för Er som har hört av Er och inte kan vara med på plats - var gärna med på distans... vi möts i energin.
Vi trummar, dansar och sjunger samt använder elementen i ritualen - Med Elden bränner vi det gamla och låter Vinden blåsa bort askan till Jorden. Vattnet får skölja bort detta innan vi låter önskan om det som ska komma brinna. Vi ber ljuset återvända för att värma frön, rötter och alla skapelser.
I trädet kan Du hänga band i rött, grönt, vitt och guld.
Om Du kan ska Du samla ihop ett knyte av: björk, mistel, järnek, murgröna, ek, idegran. Gör även en krans om Du vill...
In this time of Yule we create a ritual... This is the first day of Yule.
for the ones of You not coming to Gotland You can join on distance.. let´s meet in the energy.
We drum, dance and sing. We also use the elements in the Ritual - With the Fire we burn the old and let the Wind blow the Ashes to the Earth. The Water will wash this away Before we let the wish if what is to come burn. We ask the light to return to let seed, roots and all Creations be warm.
In the tree You can hang ribbons in red, green, White and gold.
If You can You should collect Birch, Mitletoe, Holly, Ivy, Oak, Yew. If You want to create a wreath....


2020

3/1  07.00  PLATS KOMMER/PLACE TO COME                                                                        100 SEK
 YULE SLUTAR/ YULE ENDS                                                                                                                                                  förbokning/pre booking
Kom och var med på avslutningen av Yule då vi begraver Väktarkronan och dansar ut kylan och vintern. Klä Dig varmt och ta med ljus.
Come and join when Yule is over and we bury the Keeper´s Crone and we dance the Cold and Winter away. Dress warm and bring Candles.

10/1  19.00  HARGSÖ, SALTSJÖ-BOO                                                                                       50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.


13/1 18.00  AIFUR, STOCKHOLM                                                                                                Du betalar det Du äter,dricker/You pay what You eat, drink
Gamla Stan, Västerlånggatan                                                                                                    Drop-in
Jag firar in Rikedomen av Minnen och Upplevelser. Jag fyller år och vill gärna fira den med mina vänner. men som vanligt säger jag INGA PRESENTER utan min present är att få fira den med Er. Att då fira in att jag är rikare på upplevelser, minnen, händelser än jag var för ett år sedan. Vi ses i mjödbaren.
I celebrate the Richness of Memories and Experiences. This is my birthday and I love to celebrate it with my friends, but as usual I say NO BIRTHDAY GIFTS. My gift is to celebrate it with You. To celebrate I am richer in experiences, memories, going-ons than I was one year ago. See You in the meed bar.

1/2 10.00-18.00 HARGSÖ, SALTSJÖ-BOO                                                                                                          980 SEK
Runorna, Rösten och Trumman - grundkursen / the Runes, the Voice and the Drum - basic course           Föranmälan/Pre booking
RUNORNA - det magiska alfabetet           RUNES  - the magical alphabeth
RÖSTEN - healingens urkraft                     VOICE - the  healing from deep within and ancient times
TRUMMAN - energins ljud                           DRUM - the sound of the energy
I mitt magiska arbete använder jag runorna och trumman. När de arbetar tillsammans uppstår en vacker magi, en magi som innefattar de 4 elementen och de 4 riktningarna. Lägger jag dessutom till rösten blir detden mest magiska ritualen.
På plats på denna ö i Stockholms innerskärgård, med mycket energi i jorden, i vattnet och i luften håller jag denna workshop. En workshop i grunden av hur vi använder runorna på ett speciellt sätt, hur vi kan spå med dem som i gamla tider. Vi startar denna workshop med ljudet innan vi tar fram våra speciella rundukar..... och kallar in kraft och energi....  Sen börjar denna speciella dag i kraften av våra runor, röster och trummor.
Eftersom jag lagt denna workshop i Imbolcs energier arbetar vi med energierna av Gudinnan Brigidh i trippelgudinnans kraft. Vi arbetar i tiden när våren ska till att vakna, då frön, blomsterlökar och trädrötter försiktigt börjar sträcka på sig efter sin vintervila. Och vi arbetar i tiden av ljuset 
Du får en runa eller bindruna med Dig som arbetar med Dig i 3 månader. Samt en Gudinnependel, en runduk och ett kompendium. Du får även thé och någonting sött att äta.
Minimum 3, maximum 6 deltagare. Betalas senast 14/1.
Tag med: Bekväma kläder (varm då vi även har utearbete), Sittdyna Anteckningsblock och penna. svart tuschpenna. Din trumma. En bit tyg som täcker Din trummas framsida + 5 cm samt 8 snören, garnbitar eller remmar om 1 meter var.  Din röst, Någonting att äta och dricka på lunchtid.
In my magical work I use the runes and the drum. When they work together a beautiful magic wakes up, a magic in the 4 elements and the 4 directions. If I also add my voice it will be the most magical ritual.
At this island in the innerarchipelargo of Stockholm, with a lot of energy in the earth, the water and in the air I hold this workshop. A workshop in the basic of how we use the runes in a special way, how we can add them in a reading as in the ancient times. We start this workshop with the sound before we start to use our special rune cloths...and call the power and energy in..... Then this special day in the power of our runes, voices and drums begins. 
As I desided to have this workshop in the energy of Imbolc we will work with the energies from the Goddess Brigidh in the power of the Triple Goddess.We work in time of the spring to wake up. When seeds, flower bulb and roots of the trees careful starts to stretch after the winter rest. And we work in the time of light.
You get a rune or bindrune with You working for You in 3 month. And a Goddess pendelum, a rune cloth and a compendium. You will also have thé and something sweet to eat.
Minimum 3, maximum 6 participants. To be paid no later than 26/10.
Bring: Comfotable clothes (warm as we also work outside), sitting pad, Notebook and pen, black felt pen, Your drum, a piece of cloth covering the surface of the drum + 5 cm more, 8 twins (each one 1 meter long). Your voice, something to eat and drink for lunch.

1/2 20.00 HARGSÖ, SALTSJÖ-BOO                                                                                      100 SEK
Plats meddelas vid bokning/Place when booked.
IMBOLC
Vi firar Imbolc i Årshjulet samtidigt som energin stiger runt oss.  Imbolc är den sabbath i Årshjulet när vi börjar längta efter våren, värmen, växterna. Så vi motar bort kylan och mörkret för att bjuda in värmen och Solen. Vi önskar oss tö som för bort snön, kreerar ett heligt, magiskt vatten som tar sig ner i jorden för att frön och växter ska vakna upp efter den långa vintern. Vi bjuder in Brigid, vårens Gudinna och Gudinnan över Heliga Vatten. Vi bjuder in Vesta, Eldens Gudinna. Vi bjuder in Gudinnan Ninsar för kraft till Växtriket. Vi samlas med våra ljus och lyktor för en ritual.
Ett Altare byggs upp där Naturgåvorna läggs, och om någon vill ladda ett föremål. Klädda i varma kläder dansar vi i ljusens sken och trummornas rytm till våra tre Gudinnor. Vi tänder Elden där vi önskar bort det gamla och in det nya. Efter ritualen samlas vi med de varma drycker vi tagit med för att njuta av energierna. Avslutning blir en Initiering till Prästinna. Vi utser även den Väkterska för Kronan som ska bära den till Ostara.
Tag med: Ljuslykta med värmeljus/ljus samt tre värmeljus, trumma och/eller skallra, naturgåva att offra på altaret, någonting varmt att sitta på och någonting varmt att dricka. Klä Dig varmt!!! OBS!! Vi är utomhus hela tiden. Ingen toalett finns.
We celebrate Imbolc in the Wheel of Year and at the same time the energy is raising around us. Imbolc is the Sabbath in the Wheel of Year where we starts to longing for the spring, warmth, plants. We wave the cold and darkness away and invite the warmth and Sun. We wish for thaw removing the snow, creating a holy, magical water going down the soil waking up seeds and plants after the long winter. We invite Brigid, Goddess of the spring and Holy Water. We invite Vesta, Goddess of Fire. We invite Goddess Ninsar for strength power to the Plant Kingdom. We gather with over lights and lamps for a ritual. An Altar is built where the Nature gifts will be given, and if someone will load an object. Dressed in warm clothes we are dancing in the light of the lamps and rythm from the drums for our three Goddesses. We lit the Fire where we wish the Old away and invite the New. After the ritual we gather with the hot drinks we brought to enjoy the energies. We will end this with an Initiation for a Priestess. We will also select the Keeper for the Crone carrying this until Ostara. 
Bring: Lantern with tealight/Candle and 3 tealights, drum and/or razzle, a gift from nature for offering at the altar, somerthing warm to sit on and something warm to drink. Dress in warm clothes/shoes!!! NB!! We are outdoors all the time. There is no wc at this place.


9/2 19.00  HARGSÖ, SALTSJÖ-BOO                                                                                       50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.

9/2 13.00 STOCKHOLM                                                                                                          INGEN KOSTNAD/NO COST
Årsmöte i Temple of the Eternal Goddess/Den Oändliga Gudinnans Tempel                   Föranmälan/Pre Book
Årsmöte för medlemmarna i Templet. Kom ihåg att Din medlemsavgigt, 200 SEK, måste vara betald innan mötet eller på årsmötet. 
Yearly Meeting for the members in the Temple. Remember that Your yearly fee, 200 SEK, have to be paid Before the meeting or at the meeting.

9/3 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.

20/3  20.00                                                                                                                             100 SEK
Plats vid bokning/Place when booked
OSTARA
Tillsammans firar vi in Ostara, Vårdagjämningen. Vi är utomhus i cirkeln och välkomnar Våren som nu är här med VårGudinnan. Moder Jord börjar sakta vakna och se till allt som spirar och gror straxt under jordytan....Vi tar med oss frön att sätta i jorden, ägg för Moder Jords fertilitet (gärna målade i rött, gult, blått grönt), gröna band att knyta omkring oss, en gåva till Moder Jord och Gudinnan Ostara - gärna en Naturgåva som vi lägger på Altaret..... varsin lykta med värmeljus eller ljus samt trumma eller skallra. Vi springer ett varv runt i cirkeln för att få god skörd och god hälsa samtidigt som vi sjunger en Gudinnesång. Väktarkronan går till nästa Väkterska när Hjulet vänder i Årshjulets Cirkel.
Tag med någonting varmt att dricka och någonting sött att äta så håller vi ett Ostaramingel efteråt.... och glöm inte..... VARMA KLÄDER och SKOR samt någonting varmt att sitta på.
Together we celebrate Ostara, the Spring equinox. WE are outdoors in the Circle welcoming the spring coming with the Goddess here now with the Spring Goddess. Mother Earth slowly Begins to Wake up and guard that Everything growing is ok under the Surface of the soil… We bring seeds to plant in the soil, eggs for the fertility of Mother Earth (love if You paint them in red, yellow, blue, green), green ribbons to tie around us, a gift to Mother Earth and Goddess Ostara - a nature gift to be places on the Altar... each lantern with tealight or Candle. Drum or razzel. We run a lap around the circle to get a good harvest and good Health and we also sing a Goddess Song when running the lap. The Keepers Crone walks to the next Keeper when the Wheel turns in the Year of Wheel Circle. 
Bring something warm to drink, something sweet to eat as we hold a mingle after the ceremony… and do not forget to put warm clo thes and shoes as we are outdoors.

8/4 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.

1/5 20.00                                                                                                                      100 SEK
Plats vid bokning/Place when book
BELTANE
Vi möts för att i cirkel omfamna våren. Vi börjar med en inkallning av våra Gudinnor samt en eldrening av de verktyg och energier vi arbetar med. Nu är det tid att vi även sammanför Gudinnan med hennes make Guden i det stora Famntaget. Vi gör det på det gamla viset som gjorts i årtusenden!! Avslutning genom att hoppa över vår eld för rening och nystart samt sår våra frön för fruktsamheten hos våren. Klä Er i någonting Atlantisblått samt någonting Solgult! Avslutas med en vår-feast så tag med det Ni vill äta och dricka. Tag med någonting att sitta på samt klä Er i varma och sköna kläder/skor. Glöm inte naturgåvan till Altaret och bandet till trädet. Väkterskans Krona vandrar till nästa Väkterska när hjulet vänder.
We meet to embrace the spring in a circle. We will begin with invocing our Goddesses and a fire to Clean our Tools and energies we are working with. Now is the time for us to bring the God to his wife the Goddess in the big Embrace. We do this in the old way like it has been done in thousands of years!! Closing this ceremony with jumping over our fire for cleaning and a new start. We also set seeds for fertility in the spring. Dress in something Atlantis-blue and something Sun-yellow!! We Close Everything up with a spring-feast so bring what You like to eat and drink. Bring something to sit on and dress in warm and cosy clothes/shoes. Do not forget the nature gift to theAltar and a ribbon to the Wishing-tree. The Keepers Crone will go to next keeper when the wheel turns.

7/5 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.

15/5 17.00 - 17/5 14.00   GOTLAND                                                                                           2800 SEK
Gudinnetemplet i Björkhaga                                                                                                    Förbokas/pree book
I två dagar använder vi våra röster i olika vibrationer. Vi är nu straxt efter Beltane i Årshjulet och använder just fruktbarheten och nystarten att få rösterna att vibrera. Vi startar redan på fredag kväll med att ljuda ut över havet, att ge läkning till havet för att efter en stund känna hur läkningen återvänder till oss. På lördagen vandrar vi iväg till udden och Rans ängar för att starta arbetet med rösten ordentligt. Ni får pröva på ljudning, jojk och kulning samt att vi sjunger under dessa dagar. Ni får även pröva på hur Ni kan använda rösten till sejd. På söndagen slutar vi i god tid för dem som önskar ta färjan tillbaka till Nynäshamn redan denna dag. Ni kommer redan 8 maj och vi börjar arbeta med rösterna på kvällen. Här finns enkelt boende där Ni har en säng i gemensam stuga med kök (spis/ugn, kyl) och kallvattendusch/toalett i intilliggande hus. Inga enkelrum. Ingen värme.
Ni kan stanna till 11 maj och ta morgonfärjan om Ni inte vill åka redan på söndagen.
Tag med varma kläder, anteckningsbok och penna, sittunderlag, mat och dryck, lakan, örngott, handduk.
Ingår i kurskostnaden: Sängplats i gemensamt boende på Tempelplatsen. Kurs i att använda rösten 8-10/5 2020 med Tove Aradala. Ett smycke som representerar elden och rösten hos Gudinnan. Thé och någonting sött att äta när vi gör små pauser i ljudet. 
Din plats är säkrad när Du betalat anmälningsavgiften om 600:- Resterande 2.200:- betalas senast 30/4 2020.
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om Du bokar av Dig. Resterande betalning betalas inte tillbaka om Du bokar av Dig senare än en vecka innan denna kurs. Om jag bokar av denna kurs sänds givetvis Dina pengar tillbaka.
For two Days we use our voices in different vibrations. We are now right after Beltaine in the Wheel of Year and use the fertility and the new start to get our voices to vibrate. We start already fridayb evening with chanting out over the ocean, giving healing to the ocean and after a while we feel howc the healing returns to us. Saturday we walk to the Meadows and Bay of Ran to start the work with our voices for real. You will try jojk, kula and chanting and we will sing a lot these days. And You will have vto try using Your voice for seid. Sunday we end the course in good time for the ones of You wishing to take the ferry back to Nynäshamn already this day. You are coming already 8/5 and we starts to work in the evening. Here I have 2 cottages with beds in 2 rooms. No single rooms. Simple cottages  with kitchen (fridge, stove/owen) No heat in the cottages. Shower with Cold water and wc in a house next to the cottage. You can stay to 11/5 and take the morning ferry if You dont want to stress away already on sunday. 
Bring warm clothes, notebook and pen, sitting pad, food and drink, sheet, pillow case, towel. 
Included in the cost of course: Bed in a common room in the Temple area, Course in using Your voice 8-10/5 2020 with Tove Aradala. A pendant representing the fire and voice within the Goddess. Tea and something sweet to eat when we pause the sound working,. 
You have a secured Place when You pay the booking fee - 600 SEK. Rest of payment, 2200 SEK This is to be paid latest 30/4 2020.
The booking fee is not refundable if You cancel. The rest of payment is not refundable if You cancel later than 7 Days Before the course. If I cancel You will of course get all the money back. 

5/6 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.

21/6 All day/Hela dagen                                                                                                                                    100 SEk
Plats kommer/Place to come                                                                                                      förbokas/pree book
LITHA - SOMMARSOLSTÅNDET / SUMMER SOLSTICE
Vi startar redan vid gryningen med att binda Lithakransar. Vid 20.00 med en Lithacirkel på Sommarsolståndet. Den viktiga Solen, livets värme. Sommarmorgonen med sin magiska dagg. Blomsterkransar. Idag är dagen då tinget hölls, natten då paren möttes i det stora mötet. Feasten för Epona på Årets längsta dag då natten inte blir mörk. Natten innan det vänder och dagarna sakta blir kortare, nätterna mörkare. mörkare. Nu är Gudinnan höggravid. Vi firar hennes fertila kropp och även Solguden. Vi binder kransar i cirkeln och vi tillverkar våra beskyddande amuletter som sedan får kraft av elden i kitteln. Har Du en gammal skyddsamulett? Tag med den.. Vi ställer våra lyktor i cirkeln. Vi klär oss gärna i vita kläder med band i rött, gult, orange. Vid midnatt tänder vi Lithaelden i Eldkärlet. 
Tag med Dig: Råg-stänger, Rönnkvistar, färsk basilika, kanelstång, tallkottar. Om Du har en Fe-folksring, Din lykta med värmeljus, en skvätt mjölk, band i gult, orange, vitt, eldens röda färg.
Kostnad: 100 SEK, En famn blomster till Portalplatsens Cirkel samt en Naturgåva till Gudinnans Altare.
Stanna gärna på Litha-feasten!! Vi firar på småtimmarna vid havet. Vi låter Väktarkronan gå vidare till nästa Väkterska när Hjulet vänder.
Kom gärna i Historiska kläder. Var med och tävla om titeln "Litha Drottning" och "Litha Kung". Jury är mina adepter som kommer att mingla runt och titta på klädseln.
Vad Ni mer tar med Er är: sittunderlag, värmeljus i hållare, en naturgåva till Gudinnealtaret, ett önskeband till Ritualträdet, en famn blomster till Portalen. Om Ni har trumma o/e skallra/flöjt tar Ni gärna med detta. Tänk på att kvällen kan vara kylig så tag med kofta. Vi är utomhus under kvällen. Tänk på Era fötter, vi kommer även att gå en "prästinne-promenad". Tag med Er mat och dryck att äta i feast-cirkeln (ingen alkohol tack).
Du kan vara med hela dagen eller delar av den.
We start already in the dawn with binding Litha wreaths. At 20.00 we start our Litha circle at the Summer Solstice. The important sun, warmth of Life. Summer morning with its magic dew. Flower wreaths. Today is the day when the session of Court was held, the night when Couples met in the big meeting. The feast for Epona at the longest day of the Year when the night was not dark at all. The night Before it turns and the day slowly gets shorter, the nights darker, darker. Now the Goddess is in her time to give birth. We celebrate her fertile body and also the Sun God. We bind wreaths in the circle and make our protective amulets given Power of the fire in the caudron. If having an old protection amulet? Bring it. We Place our lanterns in the circle. We get dressed in White clothes with ribbons in red, yellow, orange. The colours of the fire.
This COSTs: 100 SEK, a lap filled of flowers to the portal Circle, a nature gift to the Goddess Altar. 
Stay at the Litha feast!!! We celebrate in the early hours by the sea. We let the Keepers Crone go to next Keeper when the Wheel turns. 
Come in historical clothes so You can join the competition of titel "Litha Queen" and "Litha King". Jyry are my adepts mingeling around looking at Your clothes.
Bring: sitting pad, tealight and holder, a nature gift to the Goddess Altar, a wishing ribbon to the tree, a lap of flowers to the circle. drum/razzel/fluit if You have. The evening could be chilly so bring a sweater. We are outdoors. Love Your feet, we will walk a Goddess walk during the day. Bring food and drink to eat in the feast-circle. (no alcohol thank You)
You can join all day or only parts. 

24/6  18.00                                                                                                           100 SEK
plats kommer/Place to come
ÄLVORNAS INTERNATIONELLA DAG / FAIRIES INTERNATIONAL DAY
Kom klädd i Dina vackraste Älvakläder, Alvkläder . Tag med mat och dryck. Vi skapar en Älvcirkel i magins hemliga kunskap.
Come dressed in Your most beautiful  Faery Clothes, Elf Clothes. Bring food and drink. We will create a Faerie Circle in the secret knowledge of magic.  

5/7   19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.

3/8  20.00                  GOTLAND                                                                                                              100 SEK
Platsen kommer/Place to come
LUGHNASSAD - FÖRSTA SKÖRDESABBATEN OCH FULLMÅNE RITUAL / FIRST HARVEST SABBATH AND FULL MOON RITUAL
Vi firar den första av skördesabbaterna, vi vördar det som jorden har givit oss, det som vuxit inne i Moder Jords livmoder och bygger upp ett skördealtare i cirkeln. Idag har vi Nerthus med oss på den solfyllda jorden. Väktarinnans krona går nu vidare till nästa Väktarinna och dess kraft ökar alltmer. Eftersom Lughnassad är 1/8 och Fullmånen 3/8 lägger vi ihop dessa ceremonier. Mer information kommer om firandet.
Tag med Dig någonting att sitta på, klä Dig i kläder efter vädret. Tag med en skördenaturgåva till Gudinnealtaret. Tag med dryck och någonting sött att äta. Tag med värmeljus i lykta samt trumma om Du ha
We celebrate the first of the harvest sabbats, we revere what is given to us from the Earth, what has been growing in the womb of Mother Earth and we build a harvest altar up in the circle. Today we have Nerthus with us on the sunfilled soil. The Keepers Crone walk to next Keeper and the Power of it grows more. As Lughnassad is 1/8 and the Full Moon 3/8 we let these events be one. More info will come about the celebration. 
Bring something to sit on, dress after weater. Bring a harvest nature gift to the Goddess altar. Bring dtink and something sweet to eat. Bring tealights in a holder and drum if You have one.

1-5/9 
I Gudinnand Fotspår / In the Fotsteps of The Goddess
Resa för Gudinneintresserade - information kommer snart med pris.
Journey for the ones interrested in the Goddess - information and price coming soon. 

2/9 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.
Kommer att hållas under resan/Will be held during journey. 


22/9  20.00                                                                                                                               100 SEK
plats kommer/Place to come                                                                                                   Föranmälan/Pre booking
MABON - HÖSTDAGJÄMNINGEN ANDRA SKÖRDESABBATEN / AUTUMN EQUINOX SECOND HARVEST SABBATH
Vi träffas i skördetiderna och bygger ett Altare där vi lämnar skördegåvor till Gudinnan. Vi trummar in jämnvikten mellan ljuset och mörkret och med ljusets kraft säger vi välkommen till den mörka årstiden. Väktarinnans Krona lämnas nu vidare till en ny Väktarinna och dess kraft har vuxit än mer.
Tag med Dig trumma eller skallra om Du har, en sittdyna, varm dryck och någonting sött att äta. Klä Dig i varma sköna kläder. Tag med en skördenaturgåva och värmeljus i lykta. Mer information kommer
We meet in the harvest times and build an altar where we offer harvest gifts to the Goddess. We drum the balance between light and darkness in and with the Power of the light we welcome the darker time of year. The Keepers Crone will go to next Keeper and its Power is now high. 
Bring drum or razzel, a sitting pad, warm drink and sweet to eat. Dress warm. Bring a harvest nature gift in a lantern. More information to come.                                                                                                                       

1/10 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.


31/10  22.30                                                                                                                              100 SEK
STOCKHOLMSOMRÅDET                                                                                                          Förbokas/Pre book
BLÅMÅNEN OCH SAMHAIN SAMT TREDJE SKÖRDESABBATEN/ BLUE MOON AND SAMHAIN  AND THIRD HARVEST SABBATH  
En energifylld kväll när Samhain och Blåmånen minglar. denna tredje skördesabbat...
Blåmånen sänder sin magi över kvällen när Årshjulet vänder ännu en gång... när hösten övergår i vinter och vi firar årets sista skördesabbat. Växterna vissnar och ger jorden sina löv, rötter och frön somnar nere i jorden. Vi ska samla ihop våra förråd för vintern, lägga upp ett förråd av ljus och ta fram våra tjocka vinterkläder. Samhain firades av kelterna som Nyår då de ansåg att precis som dagens början var den mörka natten var också den mörka vintern årets början. Guden dör för att kunna återfödas och det är trippelgudinnans Gamla Visa som tar emot honom. Vi människor kan gå igenom slöjan till den andra Världen väldigt lätt just nu... men viktigare är att våra överpasserade vänner och anhöriga lätt kan komma över till vår dimension genom den tunna slöjan mellan dimensionerna. Völvan ger var och en i ringen ett svar om det nya året. Vi gör även en delaceremoni och skapar Fullmånevatten denna kväll. Fullmånen har en magisk kraft när den är i sitt BLÅ, alltså när den är den sista av två Fullmånar i samma månad. 
Tag med ljus/Värmeljus, altargåvor, trumma, någonting varmt att dricka och sött att äta. Tag med 12 citroner, källvatten eller regnvatten och en tom flaska.
An evening in the high energies when Samhain and Blue Moon mingles this third harvest sabbath….
Blue Moon sends its magic over the evening when the Wheel of Year turns again...when autumn walks over to Winter and we celebrate the final harvest sabbat of this year. Plants dies and gives their leaves to the Earth. Roots and seeds fall asleep under the soil. We are to collect our food for the Winter, collect Candles and bring our Winter clothes from the Deep ot the wardrobe. Samhain was celebrated by the Celts as New Year as the thought that as the Days beginning was the dark night also the dark Winter the beginning of the year. The God dies to be able to reborn and it is the Crone of the Triple Goddess recieving him in her arms. We humans can walk through the veil to the other World easy now...but most important...our family and friends in the other World can easily come over to our dimension through the thin veil between dimensions. The Völvur gives each one in the circle ring an answer about the new year coming. We create a sharing ceremony and creates Full Moon water this evening. The Full Moon have a magical Power when in its BLUE, when it is the last of two Full Moons in the same month. 
Bring Candles, tealight, altar gifts, drum, something to eat and sweet to eat. Bring 12 lemons, water from rain or a well and an empty bottle.

30/11 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.

21/12  
PLATS KOMMER/PLACE TO COME                                                                                 100 SEK
YULE STARTAR / YULE BEGINS                                                                                                                                                                Föranmälan/Pree book
I Yuletid skapar vi en ritual... Detta är första dagen av Yule.
för Er som har hört av Er och inte kan vara med på plats - var gärna med på distans... vi möts i energin.
Vi trummar, dansar och sjunger samt använder elementen i ritualen - Med Elden bränner vi det gamla och låter Vinden blåsa bort askan till Jorden. Vattnet får skölja bort detta innan vi låter önskan om det som ska komma brinna. Vi ber ljuset återvända för att värma frön, rötter och alla skapelser.
I trädet kan Du hänga band i rött, grönt, vitt och guld.
Om Du kan ska Du samla ihop ett knyte av: björk, mistel, järnek, murgröna, ek, idegran. Gör även en krans om Du vill...
In this time of Yule we create a ritual... This is the first day of Yule.
for the ones of You not coming to Gotland You can join on distance.. let´s meet in the energy.
We drum, dance and sing. We also use the elements in the Ritual - With the Fire we burn the old and let the Wind blow the Ashes to the Earth. The Water will wash this away Before we let the wish if what is to come burn. We ask the light to return to let seed, roots and all Creations be warm.
In the tree You can hang ribbons in red, green, White and gold.
If You can You should collect Birch, Mitletoe, Holly, Ivy, Oak, Yew. If You want to create a wreath....

30/12 19.00                                                                                                                                  50 SEK
Plats vid bokning/Place when booked                                                                                   Föranmälan/Pre booking
Fullmåneritual/Full Moon Ritual
Tag med trumma, värmeljus i lykta, naturgåva och klä Dig varmt.
Bring drum, tealight in lantern, nature gift and dress warm.2021

2/1  07.00  PLATS KOMMER/PLACE TO COME                                                                        100 SEK
 YULE SLUTAR/ YULE ENDS                                                                                                                                                  förbokning/pre booking
Kom och var med på avslutningen av Yule då vi begraver Väktarkronan och dansar ut kylan och vintern. Klä Dig varmt och ta med ljus.
Come and join when Yule is over and we bury the Keeper´s Crone and we dance the Cold and Winter away. Dress warm and bring Candles.