Välkommen in och besök Gudinnans Döttrars Magiska Värld - en glömd Värld där historien lever, där jag för fram det gömda och glömda till ett liv i det Gudinnliga ljuset.

Just nu firar jag den magiska Världen tillsammans med Matthew som producerat mitt andra cd-album, I dance the circle a wheel of year. Han spelar även alla instrument och har skapat den otroligt vackra officiella videofilmen som kan ses på Youtube (Gudinnans Döttrar).

Welcome to enter the Magical World of Gudinnans Döttrar - a forgotten World where the history lives, where I take the hidden and forgotten into thelife and light of the Goddess.

Right now I celebrate the Magical World together with Matthew who produced my second cd album, I dance the circle a wheel of year. He also plays all the instruments and did create the amazing official video You can watch at Youtube (Gudinnans Döttrar).

Här vårdar jag de gamla kunskaperna, vördar Moder Jord med alla hennes arter av växter och djur. Jag håller Gudinnliga Månritualer vid Ny och Full samt håller kurser, workshops, föreläsningar, behandlingar och deltar i mässor/historiska marknader. Jag håller Gudinnetjänster, handfästningar, namnande och sista resans begravningar.

Here I nurse the old knowledges, revere Mother Earth with all her species, herbs and animals. Every New and Full Moon I hold Moon rituals to the Goddess and I also hold courses, workshops, lectures, treatments and participate in fairs/historical markets. I give Goddess services, handfastings, give names and hold the last journey/funerals.

Gudinnans Döttrar är också Moderföreningen för den mer än 5000 år gamla Prästinneorden Heliga Systrar av Lemurien och Atlantis, här de gamla kunskaperna lärs ut i en flera år lång Prästinneutbildning. Är Du intresserad av att gå denna utbildning fyller Du i ansökan.

 Gudinnans Döttrar is the Mother for more than 5000 year old Priestess cult Holy Sisters of Lemuria and Atlantis, where I teach the old technics in a  several years long Priestess education. If You are interrested in participate this education You just fill the application in.

På Gotland finns jag vid Havet på magisk mark vid Portalen och Sånglinjen i Björkhaga här Praktikutbildningen för de Prästinnestuderande håller till. I Stockholms Innerskärgård finns jag på Hargsö. Vissa tider finns jag även på Malta, i Britannien, i Italien. Vill Du att jag kommer till Din förening i en annan del av Sverige eller Världen för att hålla kurs eller föreläsning - hör av Dig till mig.

      In Island of Gotland You will find me next to the Ocean on magic soil at the Portal and Song line in Björkhaga where the Practice Days for the Priestessadepts are hold. In Stockholm Inner Archipelargo You will find me in Hargsö. Some dates I am visiting Malta, Britain, Italy to work with my magic work. If You want me to come to Your Group wherever You are in the World to hold a course or a lecture - send me a mail.

Gå stigen bland mina olika sidor och undersidor för att läsa mer om mig och Gudinnans Döttrar. Besök Nätbutiken i Showroomets galleri och dess undersidor och njut av de vackra varorna . Klicka showroom, fotogalleri och den genre Du vill titta på. Klicka för att se alla varor under genren. Glöm inte att klicka in Dig under "Mer" - där finns det fler sidor, bl.a flera kurser.

     Walk the path among my pages to read more about me and Gudinnans Döttrar. Visit the net shop in the gallery in the showroom and pages under to enjoy the beautiful goods Click showroom, fotogalleri and the genre You want to look at. Click that genre to see all goods under that genre. Don´t forget to click Yourself in under "Mer" where You will find more pages, some courses to read about.

Vill Du läsa mer om mig kan Du göra det i Tidningen Näras sommarnummer, nummer 6/2016.

       If You want to read more about me (in Swedish) You can read Tidningen Nära, summernumber, number 6/2016.

Jag önskar Dig en Gudinnlig stund här - I wish You a Goddessly moment here )O(

Tove Aradala

Högprästinna/Highest High Priestess

all text och alla photon är copyrightskyddat material och får ej användas utan tillstånd från Tove Aradala/Gudinnans Döttrar

all text and all photos are copyright protected and cannot be used without a permission from Tove Aradala/Gudinnans Döttrar